چشم انداز اسکاپلاس
با توجه به رقابت شدید در بازار امروز و تمرکز جامعه بر استفاده از فضای مجازی، اسکاپلاس در نظر دارد با فراهم کردن بستر مناسب در این عرصه به رشد سهم از بازار مشتریان با استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهای پیشرفته معرفی کسب و کارها و تسهیل در فرآیندهای اجرایی فروش کمک کند و در نهایت منجر به توسعه کسب و کارها و افزایش درآمدزایی صاحبان کسب و کار با فراهم کردن خدمات متنوع در فضای مجازی شود.